Wstecz
Am Ameryk
Nazwa angielska
Americium
Nazwa łacińska
Americium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
Aktynowce 7 95 243.061 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s25d104f146p67s25f7

Opis

Ameryk jest pierwiastkiem promieniotwórczym otrzymanym sztucznie. Najdłużej żyjący izotop ma czas półtrwania wynoszący 7370 lat. Jest to pierwiastek należący do rodziny aktynowców. W skutek bardzo silnej promieniotwórczości jest on cieplejszy od otoczenia. Wykazuje właściwości paramagnetyczne.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 95
Liczba neutronów (najbardziej rozpowszechniony lub najstabilniejszy izotop): 148
Liczba protonów: 95
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):.--,1.3
Stopień utlenienia: +3, +4, +5, +6
Przewodność elektryczna: 14.3*105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 13.67 g/cm3
Temperatura topnienia: 994 °C 1267 K
Temperatura wrzenia: 2607 °C 2880 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: 25.9 kJ/mol
Ciepło parowania: 238 kJ/mol
Przewodność cieplna: --



Właściwości chemiczne

Ameryk jest metalem aktywnym chemicznie. W wysokiej temperaturze reaguje z tlenem, wodorem, azotem, węglem i parą wodną. Z powietrzem reaguje już w temperaturze pokojowej. Łatwo rozpuszcza się w kwasie solnym. Z kwasem siarkowym, fosforowym, fluorowodorowym reaguje bardzo powoli, a z kwasem azotowym z umiarkowaną szybkością. W związkach występuje na +3, +4, +5 i +6 stopniu utlenienia. Jony ameryku w roztworach wodnych są barwne: Am+3 - różowe.


Zastosowanie

Izotop ameryku 241 stosowany jest w detektorach dymu oraz do pomiaru grubości szkła.


Występowanie

Pierwiastek otrzymany sztucznie, nie występuje w naturze.

 
Ciekawostki,pochodzenie.

Odkryty przez: G. T. Seaborg, R. A. James, L. O. Morgan, A. Ghiorso
Miejsce odkrycia: Berkeley/Kalifornia
Rok odkrycia: 1945
Pochodzenia nazwy: Na cześć Ameryki



Zdjęcia



Wstecz