Wstecz
Rb Rubid
Nazwa angielska
Rubidium
Nazwa łacińska
Rubidium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
IA (1)
litowce
5 37 85.4678 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s1


Opis

Rubid jest bardzo aktywnym chemicznie metalem (aktywniejszym niż potas). Na powietrzu bardzo szybko pokrywa się warstewką wodorotlenku a następnie zapala się samorzutnie. Jest bardzo miękki, łatwo daje się kroić nożem. Sole rubidu barwią płomień palnika gazowego na kolor fioletowo-różowy.

 


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 37
Liczba neutronów: 48
Liczba protonów: 37
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling): 0.89, 0.82
Stopień utlenienia: +1
Przewodność elektryczna: 78.1*105 1/(m*W)
Gęstość (293 K): 1.532 g/cm3
Temperatura topnienia: 39.64°C, 312.79 K
Temperatura wrzenia: : 688°C, 961 K
Ciepło topnienia: 2.19 kJ/mol
Ciepło parowania: 72.216 kJ/mol
Przewodność cieplna: 55 W/(m*K)
Właściwości chemiczne

Rubid wykazuje bardzo dużą aktywność chemiczną - na powietrzu w kilka sekund pokrywa się warstwą wodorotlenku a następnie zapala się. Z tlenem tworzy ponadtlenek RbO2. W związkach występuje wyłącznie na stopniu utlenienia +1. Bardzo energicznie reaguje z wodą tworząc wodorotlenek RbOH i łatwo wypiera wodór z alkoholi tworząc alkoholany np. C2H5ORb. Rozpuszcza się energicznie w kwasach. Reaguje energicznie ze wszystkimi fluorowcami dając odpowiednie halogenki. Ogrzewany z wodorem tworzy wodorek RbH.

 


Zastosowanie

Ze względu na wysoką cenę tego metalu stosuje się go głównie do wyrobu fotokomórek, gdyż wykazuje on znaczny efekt fotoelektryczny.
Występowanie

Rubid występuje w przyrodzie wyłącznie w postaci związków. Woda morska zawiera 120 miligramów Rb w 1000 kilogramach tej wody. W przyrodzie nie tworzy osobnych minerałów, towarzyszy innym pierwiastkom 1 grupy: około 1% Rb znajduje się w lepidolicie (minerał zawierający lit) i około 0.015% w karnalicie. Zawartość rubidu w organizmie człowieka wynosi 0.0009% wagowych .
Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: R. Bunsen, G. Kirchoff
Miejsce odkrycia: Niemcy
Rok odkrycia: 1861
W 1861 roku Bunsen i Kirchoff analizowali metodą spektroskopii emisyjnej sól otrzymaną z jednego ze źródeł mineralnych w Dürkhaim w Niemczech. Stwierdzili oni pojawienie się w widmie intensywnych ciemnoczerwonych prążków, wskazujących na istnienie nowego pierwiastka. W 1910 roku Havesy wydzielił elektrolitycznie wolny pierwiastek. W 1926 roku Suhrmann i Clusius otrzymali czysty metal przez termiczny rozkład azydku rubidu RbN3.ZdjęciaWstecz