Wstecz
Xe Ksenon
Nazwa angielska
Xenon
Nazwa łacińska
Xenon

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VIII A (18) gazy szlachetne-helowce 5 54 131.292 gaz

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p6Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 54
Liczba neutronów: 77
Liczba protonów: 54
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):2.4, --
Stopień utlenienia: : 0, +2, +4, +6
Przewodność elektryczna: --
Gęstość (293 K): 0.00588 g/cm3
Temperatura topnienia: : -111.9 °C (161.25 K)
Temperatura wrzenia: -108.1 °C (165.05 K)
Ciepło właściwe: 0.158 J/gK
Ciepło tworzenia: 2.297 kJ/mol
Ciepło parowania: 12.636 kJ/mol
Przewodność cieplna: 0.0000569 W/(m*K)Właściwości chemiczne

Naturalny ksenon składa się z dziewięciu stabilnych izotopów. Oprócz tego zidentyfikowano następnych 20 izotopów. Przed 1962 uważano, że ksenon i inne gazy szlachetne nie tworzą związków chemicznych. Kilka lat później zrewidowano ten pogląd. Do tej pory poznano ksenonian sodu (VI), deuterek ksenonu, wodorek ksenonu, difluorek, tetrafluorek i hexafluorek ksenonu. Otrzymano również trójtlenek ksenonu - o właściwościach wybuchowych.
Poznano około 80 związków ksenonu z tlenem i fluorem. Niektóre z tych związków posiadają barwę.
Ksenon nie reaguje z wodą - jedynie się w niej rozpuszcza w ilości 108.1 cm3 kg-1 w temperaturze 20°C (293 K) Reakcja stałego ksenonu i fluoru przebiega pod ciśnieniem 6 atmosfer w obecności katalizatorów niklowych.
Głownym produktem jest XeF4 ale powstają również w niewielkich ilościach XeF2 i XeF6 . Ksenon nie reaguje z innymi halogenami.

Xe(s) + 2F2(g) XeF4(s)
Xe(s) + F2(g) XeF2(s)
Xe(s) + 3F2(g) XeF6(s)

 


Zastosowanie

Gaz ten stosowany jest w produkcji działek elektronowych, lamp stroboskopowych, antybakteryjnych i lamp używanych do konstrukcji laserów wysokiej mocy.
Tlenki ksenonu są używane w chemii analitycznej jako czynniki utleniające.
Izotopy 133Xe i 135Xe powstają w reaktorach jądrowych chłodzonych powietrzem. Izotop 133Xe znalazł zastosowanie w radioskopii.
Występowanie

Ksenon jest we Wszechświecie mniej rozpowszechniony niż krzem - na 1000 atomów krzemu przypada 0.04 atomów ksenonu. Na Ziemi ta proporcja wygląda inaczej - na taką samą ilość atomów krzemu przypada tylko 0.000000004 atomu ksenonu. Zawartość tego pierwiastka w powietrzu wynosi 0.000008% objętościowych.adon często towarzyszy złożom rud uranowych. Występuje także w niektórych źródłach mineralnych w bardzo niewielkich ilościach.Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: : William Ramsay, Morris W. Travers
Miejsce odkrycia: Wielka Brytania
Rok odkrycia: 1898
Pochodzenia nazwy: Od greckiego słowa "xenos" znaczącego "obcy"
Odkryty przez Ramsay'a i Travers'a w 1898 roku w pozostałości po destylacji powietrza.Zdjęcia


Wstecz